Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego avionpark.pl

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Sklep Internetowy avionpark.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez: Invest BH Sp.z o.o. z siedzibą w 50-078 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25

2.  Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@avionpark.pl oraz pod numerem telefonu +48 717 121 386.

3.  Wszystkie produkty oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.

4.  Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego avionpark.pl dostępnego pod adresem www.avionpark.pl

 

II.             DEFENICJE

Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego avionpark.pl.

Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sklep – Sklep Internetowy avionpark.pl dostępny pod adresem internetowym www.avionpark.pl

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguraci jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

III.            WARUNKI SPRZEDAŻY

1.  Zamówienie złożone przez Kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na stronie www.avionpark.pl za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

2.  Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.

 3.  Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sklep Internetowy. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży.

4.  Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6.  Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu avionpark.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek 23% VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy jest obliczany w formularzu zamówienia po ustaleniu wagi i wielkości przesyłki. Koszt dostawy podawany jest przed zawarciem umowy.

7.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy

8.  Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

9.  Okres gwarancyjny zostaje zazwyczaj wymieniony w opisie każdego produktu, długość gwarancji to 24 miesiące a jej przebieg rozpoczyna się w momencie odbioru towaru przez klienta.

 

IV.            FORMY PŁATNOŚCI

1.  Przelewem bankowym. W przypadku opłaty przelewem, należy dokonać płatności na poniższy rachunek bankowy:73 1240 1965 1111 0010 5673 6075. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

2.  Przy odbiorze, czyli za pobraniem.

3.  PayU. Do tej płatnośći naliczana jest prowizja w wysokości 1,5% wartości zamówienia.

4. Płatność kartą kredytową.

 

V.            WARUNKI DOSTAWY

1.  Dostępne są następujące sposoby dostawy towarów:

  -          Poczta Polska

  -          DPD

  -          DHL

2.  Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

3.  Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie. Kierowca ma obowiązek poczekać !!!

4.  W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

VI.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zgodnie z przysługującym prawem wynikającym z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz możesz ściągnąć tutaj.

2.  Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący!

 

VII.            REKLAMACJE

1.  Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

2.  Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby avionpark.pl, lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej  info@avionpark.pl

3.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia towaru.

4.  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu.

5.  Kupujący może zgłosić niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w okresie dwóch lat od wydania zakupionej rzeczy, przy czym na zgłoszenie tego faktu sprzedawcy ma dwa miesiące od dnia stwierdzenia niezgodności.

 

VIII.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.  Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.  Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep avionpark.pl oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie avionpark.pl  oraz potwierdzenia objęcia transakcj Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

IX.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Złożenie zamówienia w sklepie www.avionpark.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

2.  Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez www.avionpark.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego

.